ក្រុមហ៊ុនផ្តោតលើ NFT ថ្មីមួយបានឈានដល់តម្លៃប៉ាន់ស្មាន ៣៣៣ លានដុល្លារបន្ទាប់ពីការផ្តល់មូលនិធិដឹកនាំដោយមហាសេដ្ឋី Steve Cohen ។ ក្រុមហ៊ុនកំពុងអភិវឌ្ developing ទីផ្សារកីឡា NFT ថ្មី។
The RECUR NFT Firm ឈានដល់ការវាយតម្លៃ ៣៣៣ លានដុល្លារដោយមានការគាំទ្រពី Steve Cohen appeared first on BeInCrypto ។

អាន​បន្ថែម