អ្នកវិភាគម្នាក់ព្យាករណ៍ថាវាជាសំណួរថា“ ប្រសិនបើ” មិនមែន“ ពេលណា” សម្រាប់ Bitcoin ដើម្បីមើលការផ្គត់ផ្គង់ដែលធ្វើឱ្យសកម្មភាពឡើងថ្លៃ។

អាន​បន្ថែម